[+]      Information zu Hochschule Neubrandenburg     Hochschule Neubrandenburg    
     Information zu Aninstitute     Aninstitute    
     Information zu Institut für Bauwerkserhaltung e. V. (IBE)     Institut für Bauwerkserhaltung e. V. (IBE)